Restaurování korunní římsy dokončeno


Restaurování korunní římsy a kamenných obelisků západního průčelí kostela Narození P. Marie v Roudnici nad Labem – zpráva o průběhu

Dne 31.1.2017 zažádala Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem o účelovou neinvestiční dotaci do Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017. Po přislíbení částky 600.000,- Kč z tohoto programu byla 10.7.2017 podepsána smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace mezi ŘKF Roudnice n. L. a Ústeckým krajem. Následně došlo k žádosti do Svépomocného fondu Arcibiskupství pražského a dne 12.12.2017 bylo přislíbeno převedení částky 80.000,- Kč na farní účet. V té době měla farnost zažádáno také do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón u Ministerstva kultury ČR. V samotném základním kole a v prvním kole rezerv jsme nebyli úspěšní. Překvapivě ŘKF Roudnice nad Labem dosáhla na dotaci až v druhém kole rezerv a byla zde přiznána částka ve výši 1 028.000,- Kč. Smlouva o poskytnutí této dotace byla podepsána dne 13.11.2017 mezi Městem Roudnice nad Labem a ŘKF Roudnice nad Labem. Zbylý nemalý finanční podíl uhradila Římskokatolické farnost z vlastních zdrojů.

Po výběru zhotovitele, na výše uvedenou akci, byla sepsána Smlouva o dílo s restaurátorem p. Vojtěchem Adamcem Ak. soch., na částku 2 163.279,- Kč. Dne 16.6.2017 došlo k zahájení prací na restaurování korunní římsy a kamenných obelisků  kostele Narození P. Marie. Restaurátorské práce, postupy a technologie byly specifikovány v restaurátorském záměru a položkovém rozpočtu. Z důvodu podmínek Programu regenerace MPR a MPZ byl sepsán dne 27. září 2017 Dodatek č.1 k této SoD. Již 20.12.2017 byl tento program vyúčtován na Město Roudnice nad Labem a následně na Ministerstvo kultury ČR. Restaurátorské práce pokračovaly i od jarních měsíců roku 2018. Práce se přesunuly z korunní římsy severní věže na věž jižní a následně i na samotné středové průčelí. Předání a převzetí restaurátorských prací proběhlo 14.12.2018 a vyúčtování bylo zasláno KÚ Ústeckého kraje 11.1.2019.

Podrobný popis restaurátorských a souvisejících prací: Stavění speciálního závěsného lešení v úrovni korunní římsy a obelisků (pylonů), restaurování kamenných ploch a plastických bočních prvků říms, oplechování restaurovaných ploch měděným plechem. U samotných obelisků došlo k statickému zajištění trhlin. Osazením nových nerezových čepů vrcholových váz, které byly nově pozlaceny. Demontáže lešení horolezeckou technikou.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárné realizaci této náročné opravy kostela Narození P. Marie.

Martin Ludvík